© 2017 Lisë Stern

Excerpt from Eitan's freshman English notebook at UMiami

Eitan's UMiami Freshman English composition notebook